Dominikánske mariánske centrum
Liturgický kalendár
Katolícke noviny

» KOSTOLY


FARSKÝ KOSTOL SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Barokovo-rokokový kostol z rokov 1768-1770, veža a fasády dokončené roku 1797. Posvätený bol 8. septembra 1770. Jednolodie s polygonálnym uzáverom, sakristiou a predstavanou štvorpodlažnou vežou. Priestory zaklenuté pruskými klenbami. Nad sakristiou je zemepanské oratórium.
Hlavný oltár je rokokový s baldachýnovým nadstavcom, v interkolumniách sú sochy sv. Petra a Pavla apoštolov, v strede obraz Oplakávania Krista od F. Wagenschöna z roku 1760. K oltáru patria dve sochy cherubínov na samostatných podstavcoch, cherubíni držia v rukách večné svetlo v podobe strieborného srdca.
Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého, rokokový, baldachýnového typu s bočnými volútami, uprostred reliéf sv. Jána Nepomuckého, po stranách sochy anjelov z čias okolo roku 1770-1780. Bočný oltár P. Márie je rokokový, pendant k predošlému, v strede pôvodná gotická socha P. Márie z rokov 1430 -1450 typu krásnych českých Madon.
Kazateľnica, spovedeľnica a organ s trojdielnou skriňou sú rokokové pochádzajúce z čias stavby kostola. Klasicistický kalich s emailom pochádza z roku 1806. Na južnej strane presbytéria je empírová mramorová náhrobná doska staviteľa kostola z roku 1810. Nové kostolné zvony boli konsektované v roku 1930.
V roku 1962 bola vykonaná generálna oprava organa, o tri roky neskôr sa začala generálna oprava kostola. V roku 1968 sa uskutočnila oprava farskej budovy. V roku 1985 sa začala oprava kostola, odvzdušňovací kanál odstránil vlhkosť z múrov, opravoval sa exteriér a interiér kostola. V roku 1996 bola opravená kostolná veža, v roku 1997 bola zrekonštruovaná farská budova. V roku 2004 bol zreštaurovaný organ - bol daný do pôvodného stavu.

FILIÁLNY KOSTOL SV. KVIRÍNA

Pôvodná stavba kostola bola v roku 1806 prestavaná grófom Štefanom Csákym. Posviacku nového kostola vykonal 2. novembra 1806 Karol Bertony, kanonik, dekan levočského disterietu a novoveský farár. Hlavný oltár bol zasvätený patrónovi kostola sv. Kvirínovi. Jeho dominantu preto tvoril závesný obraz "Umučenia sv. Quirina biskupa" z konca 18. stor., olej na plátne (165 x 100 cm).
Chór bol drevený, maľovaný, organ s piatimi mutáciami. Odvtedy bolo na kostole vykonaných niekoľko stavebných úprav a bol doplnený alebo vymenený interiér kostola. Kostol bol renovvovaný v roku 1924, nevyhnutné opravy boli vykonané po 2. svetovej vojne v roku 1947. Ku kostolu bola pristavaná sakristia. V roku 1954 boli vymenené okná, vykonala sa oprava organu a zakúpený bol nový oltár.
V roku 1966 bola opravená strecha kostola a veže. Vo vnútri bol kostol pokrytý novou dlažbou a staré lavice boli vymenené za nové, ktoré daroval kostolu levočský farár Štefan Klubert, ako náhradu za zvyšok gotickej oltárnej archy s gotickými plastikami z okruhu majstra Pavla z Levoče (pôvod z obdobia okolo r. 1510). Plastiky boli prenesené do kostola sv. Jakuba v Levoči.
Ďalšia rozsiahlejšia renovácia kostola bola vykonaná v roku 1973. Spevnený bol predný múr svätyne, súdržnosť kostola bola zabezpečená troma sťahovacími tyčami cez celú šírku kostola. Vyhotovená bola nová elektroinštalácia, pristavaná bola predsieň, drevený chór bol prestavaný na betónový a predĺžený nad priestor predsiene. Inštalované boli nové vchodové dvere. Na výročný deň posviacky chrámu, 4. novembra 1973, renovovaný kostol posvätil Mons. Štefan Garaj, kapitulný vikár.
Posledný stavebný zásah do objektu kostola bol v roku 1991. Opravená bola strecha a strešná krytina, prestavaná bola veža kostola. Do novej veže boli osadené tri zvony: sv. Štefan, sv. František a sv. Kvirín. Posviacku nových zvonov vykonal na sviatok Všetkých svätých, 1. novembra 1991, spišský diecézny biskup Mons. ThDr. František Tondra.


® Rímskokatolícka cirkev Farnosť Iliašovce
Iliašovce 32, 053 11 Smižany
administrátor Ján Dravecký